᠎᠎᠎          
51K

Base-64 Bitmap Decoder

World's simplest bitmap tool
This is a free browser-based utility that decodes base-64 bitmaps and turns them back into visible bitmaps. The input base-64 data may also contain the data URI scheme (data:image/bmp) at the beginning. Also, it supports multi-line base-64 chunks. Created by graphics designers from team Browserling.
announcement a new project!
Super exciting news! We just launched TECHURLS – simple and fun tech news reader. Check it out!

What is a Base-64 Bitmap Decoder?

learn more about this tool
This online program decodes base64 data that contains a previously base64-encoded bitmap image (an image with .bmp extension). Once decoded, the bitmap is displayed in the output preview area. The base64 encoding is a neat way to represent bitmaps (that are binary files) in the form of a character sequence (that are text files). Transmitting bitmaps as plain text is very useful as you don't have to deal with binary encoding problems, such as null bytes and endianness of the data. An encoded base64 bitmap uses 64 different 7-bit basic ASCII characters. This tool accepts base64 data of any length and it also handles optional line breaks every 76 characters or less (as specified in MIME RFC). If you're working with base64 data URLs, then it can also decode them.

Base-64 Bitmap Decoder examples

Click to use
Decode a Polar Bear Bitmap
In this example, we load base-64 data that's encoded in base-64 encoding. This data contains a bitmap image. When it's decoded, we find that it's a bitmap image of a polar bear and the size of the image is size 200×175.
Qk2cCwAAAAAAAEYAAAAoAAAAyAAAAK8AAAABAAQAAgAAAFYLAAAlFgAAJRYAAAQAAAAEAAAADQwHAHh6eACnk0wA+v77AMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAAB+IgAIEAAAAS4iAhICIRAiAABUIgAIIQERER4iAiEMAAIBIiICIQwADiIAACgiAiEGAAICICIMAAISGCICIBIAHiIGAAIBFiIAACgiCgACAhwiEAAWIgASIAAAARMzMzEQAAYAGCICIQYAAgIYIgAAJiIOABgiAAghAAADCDMACBEQAAIQIgAGAAADABAzAAYQAAAAFCIACCAAAAEcIgAAIiIACCAAAAIGIgAGEAAAABQiAAogABIgAQAOMwIAAgAKIgAGIAAAABgzAAYQAAIADiIACBAAABIeIgAAFiICIAYiAiAGAA4iAgACAhAiAAwAACIiIAAOMwAMMQAAASIiBgAeMwAGAAASAAgiBgACAiAiAAAWIgIgDAAQIgIgAgAOIgAOIAASIiIhAAAQMwIwDAACEx4zAAwwAAACIiEIAAICICIAABgiCAACARQiAgACAAoiAgACAAoiAgACAxAzAjAIACQzAjEMAAIwAgAiIgAANiIAEiEAACIiEAAAAgAKIgIhAgASMwAGMAAAACgzAjEIAAAGMzABACIiAAA4IgIQDAAOIgIAAhNAMwAOMAAAEzMwAgAiIgAAOCICIQoAECICIAIDRjMACDATABIiIgAAOiICIQYAAhIQIgAGIQADAEQzAAYwAAAAJCIAAFIiAAggAAATQDMACjATMzMCACQiAABSIgAGIAAAAEIzAAowAAExAgAkIgAAUiIABiAAAwBGMwAGMAACACQiAABUIgIAAgBIMwIwAgIkIgAAVCIABgAAEwA+MwAMMRMzMzACJCIAAFQiAAYgAAMAQDMACgAAAxASACQiAABWIgIQAgBEMwAGMAASACQiAABWIgAGIAADAEQzAgAmIgAAWCICAAIAPDMCAwYzAgAmIgAAWCIABhAAAAA6MwAKEQAAEQAAJiIAAFQiAAogAAEQAwBAMwIQAgAmIgAAVCICIAYAAgNAMwIwAgAmIgAAVCIACCAAAANCMwIwAgAmIgAAVCIABiAAAwA6MwAOMAABMzMwAAAmIgAAVCIACCEAABM6MwAMMQAAARAAJiIAAFYiAAYgAAAAQDMABjAAAQAmIgAAWCIABiAAAwBAMwIAKCIAAFoiAgACADQzAA4xABMzMzEBACgiAABaIgIgAgA2MwAMEAAAEzACKCIAAFwiAgACAzgzAAgQAAACKCIAAFwiAhACAzwzAjACAigiAABcIgIgAgMmMwIRDDMCEwYzAjACACgiAABcIgIhAgMcMwAGMDMzAAgAAgMIMwAOEAAAATEAAQAmIgAAXCICIQIDHDMABjAAMAAKAAITDDMCMQYAJiIAAFwiAiACAxwzAjAIAAAIATMAABAzAgACASYiAABcIgIgAgMcMwIQBgACAwYzAgACAw4zAgACAiYiAABcIgIgAgMcMwIQBgAIMwAKMQMzMwEABjMCMAIAKCIAAFwiAhACAxwzAAYQAAAADDMABhAzMwAGAAAGAzACACgiAABcIgIAAhMcMwAGMAAAAAwzAjACAwYzAAgQAAACKCIAAFwiAgAeMwAGMAADAAwzAjECAwozAgAqIgAAWiICIQIAHjMABjAAAwAIMwAIAzMzAAozAgACEigiAABaIgIgAgEeMwAkMAADMwMzMwMzMxAzMAAAMxACKCIAAFoiAiACAx4zAB4wADMxAAMRAzMzEAAzMxAABgAoIgAAWiICACIzAAYAMzEABgAACgMzMzAAAAgzAAYwAAIAJiIAAFgiAiACACIzAAYAMzEABgAACgMzMzADAAgzAAYwABIAJiIAAFgiAiACASIzAAYAMzEABgAAFgMzMzAzMBMzMzAAACgiAABYIgIAAgMiMwAGEDMzAAYAAAwDMzMAMzAIAAICKCIAAFYiAiACACozBgAACDMzMAEKMwIAKiIAAFYiAgACAyozAA4AAAEzMzADAAgzAjECASoiAABUIgAGAAATACwzAhEGMwIAAgAIMwAGMQASACgiAABKIgIgCgACAzQzAAoxAAATMAAIAAICKCIAAEoiCgA2MwAIMAAAAwgzAAYQAAIAKCIAAEoiAAYAABEADjMCESozAAYAAAMADDMCAAICKCIAAEgiAiECAxIzAgAoMwAGMAABAA4zAgACEigiAABIIgIgAgMQMwIxAgAmMwAGMAAAAAgzAAoAAAEQAQAqIgAASCICIAIDEDMCAAIAJjMCMAIBCjMCMQIRBgAqIgAASCICIAIDDDMCEAYAOjMABjAAAgAoIgAASiIACAMzMzAIAAAGEzADADwzAgACAigiAABIIgIhCgACE0QzAAYwABIAKCIAAEYiAiEGAAIDQjMMACoiAABEIgAIIQAAE0wzAAYQABIAKiIAAEQiAgACAE4zAhACAS4iAABCIgAGIAADAEgzCAACES4iAABCIgIAAgBKMwAKMRETAAAALiIAAEAiAAYgAAMAUDMCMAIALiIAAEAiAiACAFIzAgACAS4iAABAIgIAAgBKMwoAMCIAAEAiAgACA04zAAYAAAIAMCIAAD4iAAYgAAMATDMABgAAAgAyIgAAPiIABiAAEwAiMwIAIjMKADQiAAA+IgIQAgAiMwAGMAADACIzAAYwAAAANiIAAD4iAgACASIzAAYwAAAAHDMACjEzMAACADgiAAA+IgIAAgMiMwAGMQAAABwzAjAGADoiAAA+IgIAAgMkMwAGAAADABozAAgxMwASOiIAAD4iAgACAyQzAAYwAAAAGjMACDAAAAI6IgAAPiICAAIDJjMCAwIAHjMCAAIAOiIAAD4iAgACEyYzAAYAAAMAFjMCMAgAOiIAAD4iAgACEyYzAAYwAAMAFjMABjAAAAA+IgAAPiICAAITKDMADAADMzMwAQwzAAYQAAIAQCIAAD4iAgAqMwAMEAMzMzEBCjMABjAAAgBCIgAAPiICEAITKDMCMAYzAjACAQgzAAYxAAIARCIAAD4iAiACAzAzAjACAQYzAAYxAAIARiIAAD4iAiACAzAzAA4wATMzMQAAAEgiAAA+IgIhAgMwMwAOMAEzMxAAEgBIIgAAPiIABiEAEwAuMwAMMAEzMAACSiIAAEAiAgACAS4zAAowAzAAAgBMIgAAQCICAAIALjMACAADAABOIgAAQCIGACwzBgACAk4iAABAIgYAAgMYMwITDjMACDAAAAJQIgAAQCIIABIzAhAYAAISUiIAAEAiCAACAQ4zAAYwAAEABiICEQwAAgJUIgAAQCIKAAITDDMCAAICECIABiAAAABWIgAAQCIKAAIDCjMCAAICFCICAAICViIAAEAiDAAIMwAGMAASAG4iAABAIgwAAgMGMwIAAgFwIgAAQCICEAwAAAozMwAAEgBwIgAAQCICIAwAAAgzMAAAciIAAEAiAiAMAAAIEAAAEnIiAABAIgIgEAACAnQiAABAIgAIIAAAEQYAeiIAAEAiAiACAAYzAjECAHoiAABCIgIABjMCAAICeiIAAEIiAAoQARAAAQB8IgAAQiICIAYAfiIAAEQiAgACAYAiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAADIIgAAyCIAAMgiAAE=
In this example, we load base-64 data that's encoded in base-64 encoding. This data contains a bitmap image. When it's decoded, we find that it's a bitmap image of a polar bear and the size of the image is size 200×175.
Decode Bitmap Data URI
In this example, the input base64 string has the uniform resource identified (URI) scheme as a prefix. We know that this string contains is a bitmap format image because the MIME type says "image/bmp". When this base64 string is converted back to a visible image, we see that it's a drawing of a camping tent and mountains.
data:image/bmp;base64,Qk1QEgAAAAAAAFoAAAAoAAAAyAAAAIcAAAABAAQAAgAAAPYRAAAjLgAAIy4AAAkAAAAJAAAAKigGADcwAwBHPQAAZVcbAChaewAlcL8ApaFoACSO6wDo4bcAyBEAAMgRAADIEQAAyBEAAMgRAADIEQAAyBEAAMgRAADIEQAARhEABhIzMQB8EQAAPhEADhR3cRETMzcABncIVRAACFUCVwh3BhECFwJxQhEAAEARAApXcREQcwAIdwhVEAAIVQh3AnQGEQIXRBEAAEIRAAZxFBEACncCdQZVAkAOAAZVAlcIdwAKcUERF0EARBEAADQRAhgMEQAGB3RxAAx3BlUCUAwAAgQGVQp3AAhxcBcXDBECgTgRAAA0EQIYDBEABhd0dAAMdwZVAlAMAAIFBlUOdwJHAnEMEQKBOBEAADQRAhgOEQJ1DncACHVVVVAMAAAIBVVVVxB3DhECgTgRAAA0EQIYAmEMEQIXEHcABlVVVAAMAAAIBVVVVw53AnEMEQI2AoE4EQAAAjMKEQAIEBESMhAiAAYzMzEADBECFgJhDBEQdwAGdVVVAAwAAAZFVVUAEHcMAAIGDAAABiMzMwAGIhYRAgECIwozAAASMwIyDiIACCMzMzIOEQIWDBECFw53AAZ1VVUADAAABlVVVwAOdwJ0DAACYAwABjMWIgIjEjMAABQzDiIIMxARAmEMEQ53AAZ1VVUADAAABlVVVwAOdwJQCgACBgwAAgEGMwIyFCIUMwAAFDMCMgwiCDMQEQIWAgEKEQJXDncCVQJVDAACVQJVEHcKAAIGAjAMAAIDCDMSIgIjFDMAABQzAjIKIgIjCDMCMRARAjYKEQIXDncABnVVQAAIAAAGBFVVAA53AnAKAAJgDgAKMxIiAiMSMwIyAAACIxIzDiICIwgzEhECYQgRAhIOdwAGdVVQAAgAAAYFVVcADncKAAJjDgACAwozAjIQIhQzAjIAAAIjEjMOIgozAjEQEQIWAgEGEQIiAicOdwJVAlAIAAAGBVVXAAx3AnAIAAIGAhAOAAIDDDMOIgIjFDMCIgAAAiMSMwIyCiICIwozAjESEQJhBhECIgIiDncCVQJQCAACBQJVDncCQAgAAmEQAA4zDiICIxQzAiIAAAIiFDMKIgIjDDMSEQAOFjEREiIiJwAMdwJ1AlUIAAJFAlUOdwgAAgYQAAIDDDMSIgIjEDMCMgIiAAACIhQzCiIOMwIhEhECFgIRBiICJwx3AnUCVQgAAlUCVwx3AnAGAAIGAjAQAAIDDDMCMhAiEjMCMgIiAAACIgIjEjMCMgYiAiMOMwIxFBECYQgiDncCVQgAAlUCVwx3BgACAQJgEgAOMwIyDiICIxIzAiICIgAAAiICIxIzCiICIw4zFBECFggiAhcMdwJVAkAGAAJVDHcCcAYAAgYCEBAAAgEQMw4iAiMSMwIiAiIAAAIiAiISMwoiDDMaEQAKZhIiIiQADHcCVQJQBgACVQx3AnAGAAJgEgACAxAzDiICIxAzAAYyIiIAAAACIgIiEjMCMggiDDMCMRoRAmIGIgx3AAx1UAAABFcMdwYAAgYUABIzAjIMIhIzAAYyIiIAAAAABiIiIwASMwYiAiMMMwIyGhEACiYSIiInAAp3AAx1UAAABVcKdwAKcAAABjAAEgACAxQzCiICIxIzBiIAAAAGIiIjABIzBiIQMxgRAAYSIjYABiIMdwAIVAAABQx3AAhAAABhFAACAxIzDiICIxAzBiIAAAAGIiIjABAzAjIGIgIjDjMCMRYRBiIABmIiIgAMdwAIVQAABQx3AAYAAAYAFgAUMw4iEDMCMgYiAAAGIhIzBiICIw4zAjEWEQYiAAgmIiInCncACHUAAEUKdwAIcAAAYBYAFDMCMgwiEDMCMgYiAAAGIhIzBiISMxQRAhIIIgAGYiIkAAp3AAh1AABXCncABkAAYwAWAAIDFjMKIgIjEDMIIgAABiICIxAzAAYyIiMAEjMCIRIRCiIABiZiIgAMdwAGUABXAAp3AgACBhgAGDMCMggiEjMIIgAABiICIxIzAiICIxIzAjAQEQISDCIABiYiJwAKdwAGUABXAAh3AAZwAGAAGAAYMwIyCCIQMwIyCCIAAAgiEjMCIhYzEBECEg4iAmICIgp3AlACBAp3AnACBhgAAgMaMwYiAiMQMwIyCCIAAAgiKjMCIQ4RECICJgISCncCcAIFCncCAAJgGAAaMwoiAiMOMwoiAAAIIiYzAjEWEQ4iAmYCFwh3AnACBwh3AnUCJhoAGjMCMggiEDMKIgAAAAoiIDIiIwAmMxQRAhIQIgJnCHcCdQIHCHcCdiQAEjMCMggiDjMCMgoiAAAACiIgMiIjACYzAjESERIiAiYKdwJXCHcCMCIAAgMUMwYiAiMOMwIyCiIAAAoiJjMCMRARAhIUIgJXEnckAAIDFDMABjIiIgAQMwYiAAYhEiIAAAAKIigzEBECEhQiAicQdwJwJAAWMwAGMiIiABAzBiIABiASIgAAAAoiAiMmMwIhDhEWIgIgEHcCcCIAAgMYMwIiAiMOMwIyCCICMgIiAAAKIgIjJjMCMQ4RGCIQdyQAAiMYMwIiEDMCMgYiAAYjMiIAAAAMIigzDBECEhgiAicOdyQAGjMCMhAzCCIABiECIgAAAAwiKDMMERoiAicMdwJwIgACAiwzDiIAAAwiAiMmMwIxChEcIgx3AlAiAAIDKjMCMg4iAAAMIgIjKDMIEQISHCIMdyQALDMCMg4iAAAOIiQzAjEOERoiAicIdwJ0IgACAywzECIAAA4iJDMCMgwRAhIaIgInCHcCcCIAAgMsMxAiAAAOIgIjJDMMEQISHCIIdwJAIgAsMwIyECIAAA4iAiMkMwIhChEeIgh3IgACAywzAjIQIgAAECIkMwIxCBECEh4iAicGdyIAAgMsMxIiAAAQIiYzCBECEh4iAAgnd3dwIgACYywzEiIAABAiAiMkMwIxBhEiIgAGd3dwACAAAgICYyozAjISIgAAECICIyQzAjAGESIiAncCdyIAAgYCYyozAjISIgAABiICKAgiAiMmMwAGERETACIiAicCdyIAAmYCZiozFCIAAAYiAigKIiYzAAYxETMAIiICJwJyIAAABgZmZgAqMxQiAAAGIgIoCiImMwAIMREzMiAiAAYlciAAHgAACAZmZmMmMwIyFCIAAAYiAigCEggiAiMmMwAGAzMyACIiAkICIh4ACGYmMwIyFCIAAAAKIiIhiIMACCICIyozAjIeIgIgKgACBiYzFiIAAAAKIiIhGBIACiIsMx4iAiEqAAI2AmMkMxYiAAAGIgIoDCICIyozICIqAAJmAmMiMwIyFiIAAAYiAiYMIgIjKjMCMh4iAiAmAAAGBmZmACIzAjIKIgJiCiIAABYiKjMCMh4iAiAmAAAGBmZmACIzDCICggoiAAAWIiozAjIgIiYABmYCYyAzDCICggoiAAAWIiwzICICECIAAgYGZgAOYzODMzM4IwAMMwAIMmMzMgoiAiECgQoiAAAWIgIjKjMgIgIgIgACNghmAB4ohjMyiIgzMziIIzMoiDMADCIABiiIAgAIIgAAFiICIyozAjIgIiIACmYAGGiIMziIiIM2iIiGMgaIDCIABiiIEgAIIgAAGCIqMwIyICICEB4AAgYKZgAGaIiGABaIAoEMIgIhAoEKIgAAGCIqMwIyICICIB4AAiYMZhqIAoIOIgKCCiIAABgiAiMqMyIiHgAOZgJoGIgCEhoiAAAaIiozIiIcAAIGDmYCaBiIHCIAABoiKjMCMiAiAiAaAAIGEGYWiAKBHCIAABoiAiMoMwIyIiIaABJmFogCMhwiAAAaIgIjKDMCMiIiGAACBhJmAmgUiB4iAAAaIgIjKjMiIgIgFgACBhRmEogCgB4iAAAcIiozAjIiIhYAFmYCaBCIICIAABwiAiMmMwI2AmIiIhQAAgYWZgJoEIggIgAABiICKBQiAiMmMwI2AmEiIgIgEgACBhhmDogCgSAiAAAGIgIoAhIUIiYzAmYCZiIiAiASABpmDogCgiAiAAAGIgIoFiImMwJmAmYcIgIgHgACBhRmDIgiIgAAHiICIwYzAiMUMwAMgzMzNmZmHiIeABRmAmEKiAKCFiICMgoiAAAeIgAsIzMzOIIzMzKDMzMogzMyiDMzNmZmYhwiHgAUZgJiAigIiAISFiICggoiAAAgIgAiMzOIiDMzKIYzM4iGMziIgzMABmYCYRwiAiAaAAIGFGYCMgIiBogCgRgiAoMKIgAAEiICEgwiABqDM4iIgzKIiCM4iIgzAAaIAiMIZhwiAiEaAAI2FGYADCIiKIiIEhgiAoIKIgAAECICKAICDCICGAiIAAhoiIiCBogChgaIAoYIZgISHCIYAAIBFmYGIgIWAmEmIgAAECICKAIyDCICKB6IAoYIZgJiHCICIBYAAgYUZgJhMCIAABIiAhIOIh6ICmYCYRwiAiEWABZmAmIwIgAAIiICOByICmYCYx4iFgAWZgISMCIAACIiAigaiAKGDGYeIgIgEgACBhZmGCICIxgiAAAiIgIhGogOZgIyHCICIBIAAjYUZgJiGCICKBgiAAAkIgI4GIgOZgJiHiISABZmGiICCAISFiIAACQiAigWiAKGDmYCYR4iAhAOAAIGFmYaIgIYAhIWIgAAJCICJhaIAoYOZgJjHiICIA4AAjYUZgJhGiICJhgiAAAmIhaIEmYgIg4AFmYCYjQiAAAmIgIYFIgSZgJiFCICggYiAhICIAoAAgYWZjYiAAAeIgIhCCISiAKGEmYABmIiEgAGIgAWJmIiIiiIIiIhgyAACgAWZgJhNiIAAB4iAiECEgYiEogUZgAGYyaGAAYiABZoiBIiOIhiIiiIEgAKABZmAhI2IgAAHiICGAKBBiICKBCIFmYAEjiIgiImiIiBIQAGiAAIImiIgggAAgYUZgJjOCIAAB4iAiECEgYiAiEOiAKGFmYGiAKCAmgGiAJoBogACoOIiIaAAAYAAgYUZgJiOCIAAAgiAiMCMh4iAmgMiAIyFmYCaCCIBgAWZjoiAAAIIgIoAoIeIgIoDIgCIgImFGYCaB6IAAiGEAAGFGYCYjoiAAAIIgIoAoIeIgIhCogABoIiIgAWZh6IAAiGYAAmFGY8IgAACCICKAKCICICGAiIAAgSIiImFGYeiAAGZmYAABRmAmIIIgIRKiICMgYiAAAIIgKIAoYiIgaIAoEIIhRmAmgciAAGZmY2ABJmAmIKIgJhKCICKAKDBiIAAAYiAAgoiIiCICIACCiIiBIIIgIWEmYCaBqIAoYYZgIyCiICgyoiAjIGIgAACCICGAKCJCICGAJhDCIUZhqIAoYWZgJiDCIChjIiAAAIIgIoAoI0IgIjEmYaiAKGFmYCEgoiAAYoiIIADCICgiIiAAAIIgImAmI2IgIWEGYCaBiIFmYCYgwiAiEChg4iAoIiIgAACCICIAICOCICNg5mAmgWiAKGFGYCYRAiAmEMIgIhAoIiIgAARCICIRBmFogChhJmAmMSIgISDCICIAKBIiIAAEgiDmYWiBRmAhIgIgIjAoEiIgAAQCIACiFiIiIWAAxmAmgUiBJmJCICJgKDIiIAAEAiAiECggYiAhYKZgJoEogChhBmJiIABhiIEgAgIgAAQCICJgKCCiIKZhKIAoYMZgJjJiIACCaIiIEgIgAAGCICASYiAAaIiBIACCICIQI2BmYCaBCIDGYCYSoiAiYCgxQiAmIMIgAAGCICMSYiAhYCgg4iAAgWZmZoEIgKZgIyLCICIQKBFCICggwiAAAYIgJiJiICIQJiECIABiEmZgAOiAKGBmYCMTIiAoISIgIhAoIMIgAAGCIChj4iAiEOiAAGZmMhADYiAoISIgIhAoIMIgAAFiIABhiIggA+IgIoCogChlAiAjgCiAwiAAAWIgAGIYgSAD4iAiEKiAAKgiIiITIASCICEwKBDCIAABgiAmJCIgqIAAoSIiIogQASIgIyNCICIQKCDCIAABgiAhFCIgIoBogCgxoiAiECYjYiAoIMIgAABiICMigiAjIqIgIhBogCMhoiAiYCghIiAiMwIgAABiICgigiAoIiIgImAhIGIgAGJohiAB4iAmISIgIoMCIAAAAIIiImiCYiAiMCgyIiAmYCYj4iAmgwIgAABiICYiYiAiYChiIiAjYCMj4iAiYqIgAGIQIiAAAAMCICgpAiAAYhMiIAAADCIgAGIAIiAAAAyCIAAMgiAAE=
In this example, the input base64 string has the uniform resource identified (URI) scheme as a prefix. We know that this string contains is a bitmap format image because the MIME type says "image/bmp". When this base64 string is converted back to a visible image, we see that it's a drawing of a camping tent and mountains.
All bitmap tools
Didn't find the tool you were looking for? Let us know what tool we are missing and we'll build it!
Quickly convert a BMP file to the base-64 encoding.
Quickly convert base-64 encoding to a BMP file.
Quickly convert an opaque bitmap to a transparent bitmap.
Quickly create a bitmap file from random colorful pixels.
Quickly change the width/height of a bitmap.
Quickly animate a bitmap sprite sheet.
Coming soon These bitmap tools are on the way
Edit and Draw Bitmaps
Create and edit bitmaps in your browser.
Compress a Bitmap
Make a bitmap smaller in size.
Uncompress a Bitmap
Convert a compressed bitmap to a raw RGB pixel bitmap.
Convert RGB Bitmap to BGR Bitmap
Convert BMP colors in RGB order to BGR order
Convert BGR Bitmap to RGB Bitmap
Convert BMP colors in BGR order to RGB order
Change Bitmap Colors
Substitute one color for another in a bitmap.
Change Bitmap Depth
Change the number of bits per pixel of a bitmap.
Blur a Bitmap
Blur areas of a bitmap.
Sharpen a Bitmap
Sharpen any bitmap area.
Pixelate a Bitmap
Increase pixel size in any bitmap area.
Swirl a Bitmap
Create a swirl of any radius in a bitmap.
Convert a Bitmap to Grayscale
Leave only grayscale tones in a bitmap.
Make Bitmap Black and White
Reduce all bitmap colors to just black and white.
Merge Bitmaps
Join two or more bitmaps together.
Overlay Bitmaps
Place two or more bitmaps on top of each other.
Split a Bitmap
Split a bitmap into multiple independent bitmaps.
Extract a Bitmap Fragment
Extract one or more selected areas from a bitmap.
Duplicate a Bitmap
Make copies of bitmaps and paste them together.
Rotate a Bitmap
Rotate a bitmap by any angle.
Crop a Bitmap
Select a region from a bitmap.
Skew a Bitmap
Skew a bitmap by an arbitrary angle.
Shift a Bitmap
Shift a bitmap to the left or right.
Add a Border to a Bitmap
Add a border around or inside of a bitmap.
Remove a Border from a Bitmap
Delete a border that surrounds a bitmap.
Flip a Bitmap Vertically
Turn a bitmap upside-down.
Flip a Bitmap Horizontally
Make a mirror copy of a bitmap.
Extract Bitmap Color Palette
Find all colors in a bitmap and extract them.
Convert Bitmap to Byte Array
Create a byte array from a BMP image.
Convert Byte Array to Bitmap
Create a BMP from a byte array.
Convert Bitmap to Webp
Convert a BMP to a Webp.
Convert Webp to Bitmap
Convert a Webp to a BMP.
Convert Bitmap to PNG
Convert a BMP to a PNG.
Convert PNG to Bitmap
Convert a PNG to a BMP
Convert Bitmap to JPEG
Convert a BMP to a JPG.
Convert JPEG to Bitmap
Convert a JPG to a BMP.
Convert Bitmap to BPG
Convert a BMP to a BPG.
Convert BPG to Bitmap
Convert a BPG to a BMP.
Convert GIF to Bitmap
Save GIF frames as BMP images.
Convert BMP to GIF
Convert a bitmap to a single-frame GIF.
Convert Bitmap to Data URI
Create a Data URL scheme of a bitmap.
Convert Data URI to Bitmap
Convert a Data URL scheme back to a bitmap image.
BitBlt Bitmaps
Bit Blit two or more BMPs.
Replace Bitmap Color Index
Put a new color table in a BMP.
Print Bitmap Color Index
Extract the color table of a BMP.
Print Raw Bitmap Pixels
Extract raw RGB pixels from a BMP and print them out as text.
Convert Raw RGB to BMP
Create a bitmap image from raw RGB pixels.
Randomize Bitmap Color Index
Randomly rearrange colors in the BMP color table.
Optimize a Bitmap
Reduce a BMP's memory footprint.
Destroy a BMP
Destroy parts of a bitmap and make it glitchy.